SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Hoe dat komt is voor Harder ook gissen, maar hij vermoedt dat de bankencrisis het bewustzijn toch wat heeft aangewakkerd. En Kam­pen surft mooi mee op de golven van dat nieuw elan. Immers: de SNS financiert ook het Frans Wal­kate Archief en daarmee de jaar­lijkse uitgave van de Kamper Al­manak.

„Ik ben begin 2000 begonnen met het verzamelen van SNS-archie­ven overal in het land. Achteraf gezien was dat een goede zet, om­dat daarmee de betrokkenheid van de bank was gewaarborgd. Was dat niet gebeurd, dan was het Walkate Archief waarschijn­lijk allang opgegaan in het ge­meentearchief. Dat zou jammer geweest zijn. Veel mensen besef­fen niet hoe bijzonder deze plek is. Niet alleen vanwege de twee ar­chieven, maar zeker ook vanwege het pand waarin ze huizen.”

Ontworpen door de Groningse ar­chitect Hoeksema in de stijl van de Amsterdamse School is het he­lemaal bewaard gebleven als bank­gebouw. De originele kluizen zit­ten er nog in en de directiekamer ziet er nog net zo uit als in 1928, de noordelijke vleugel was tot an­derhalf jaar geleden omgebouwd tot een modern bankgebouw, maar na de sluiting kreeg Harder de opdracht om ook dat deel weer in oude luister te herstellen.

Als basis gebruikte hij een oude foto uit het interbellum, waarop het interieur tot in detail op staat, inclusief sigaarrokende bankme­dewerkers. De facelift lukte won­derwel. Harder is vooral trots op de speciaal voor het archief gefa­briceerde vloer en lampen. Zelfs de oude loketten zien er weer pre­cies zo uit als honderd jaar gele­den.

„Die afgesloten hokjes waren toen nieuw. Daarvoor had de klant geen privacy. Let ook vooral op het verhoginkje voor het perso­neel, dat zo altijd iets uit de hoog­te op de klant neerkeek. Dat moest gezag, maar vooral ook ver­trouwen uitstralen”, aldus Her­man Harder.

De permanente expositie is in­middels ingericht. Met enkele op­vallende noviteiten zoals het ‘bio­scoopje’ waar oude reclamefilm­pjes worden getoond en de wer­kende pinautomaat. „Leuk voor de kinderen, kunnen ze zien hoe zo’n ding er van binnen uitziet.

En ze mogen ook echt even pin­nen. Rijk zullen ze er niet van worden. Helaas voor hen komt er nepgeld uit.”


Het vernieuwde gebouw is  zaterdag 18 april tussen 11 en 17 uur voor het eerst te bezichtigen voor publiek.
SNS herontdekt Kamper roots


Olger Koopman donderdag 9 april 2015, de Stentor ©2015 Wegener Nieuwsmedia.


Dat Kampen nog steeds een jaarlijkse almanak heeft, is in zekere zin te danken aan de recente bankencrisis.

KAMPEN – Vloertje terugbrengen in oude stijl? Fiksen we. Speciaal gefabriceerde replica’s van histori­sche lampen? Geen probleem.

Extra personeel nodig? Tuurlijk, komt er aan.

De SNS-bank spaart kosten noch moeite om haar historische ar­chief aan de Burgwal een flinke oppepper te geven. De bank, oor­spronkelijk de Nutsspaarbank, be­staat in 2017 200 jaar en is zich de laatste jaren steeds meer bewust van haar historie en haar maat­schappelijke rol, constateert ar­chiefdirecteur Herman Harder tot zijn grote genoegen. „Afgelopen jaar heeft de bank werk gemaakt van de culturele opvoeding van haar managers. Maken ze er een ‘heidag’ van. Krijgen ze een rond­leiding van mij door het museum en gaan ze daarna vergaderen in de oude bestuurskamer. Zelfs de complete raad van bestuur is er geweest: een unicum.”

Herman Harder van het Frans Walkate Archief toont de oude foto die als voorbeeld diende voor het opgeknapte deel (achtergrond). foto Freddy Schinkel