SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding
Het gebouw Bibliotheek Bankhal Bestuurszaal Kantoorlokaal Tussenhal Knipkamerhal

SNS Historisch Centrum

Het SNS Historisch Centrum bestaat uit drie waardevolle elementen; het monumentale bankgebouw met authentiek spaarbank interieur, het door Frans Walkate verzamelde en naar hem vernoemde archief en het SNS Historisch Archief.De collectie van het Frans Walkate Archief is inmiddels, dankzij de constante steun van de Volksbank N.V., een belangrijk kenniscentrum voor de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta geworden. De collectie is bijzonder divers. Zij bevat honderden schilderijen en andere kunstuitingen van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden of hebben. Het archief beschikt ook over een grote hoeveelheid historisch-topografische afbeeldingen. Maar de belangrijkste kern van de verzameling is waarschijnlijk het fotobestand, met meer dan 50.000 foto's, vanaf de 19de eeuw tot heden, dat jaarlijks substantieel wordt aangevuld. En natuurlijk bevat de collectie ook archieven: van verenigingen, bedrijven, scholen, stichtingen, organisaties, instellingen en personen. Ze geven een goed en veelzijdig beeld van het culturele en sociaal-maatschappelijke leven in Kampen van de laatste honderdvijftig jaar. Voor de drie tot vijf wisselexposities die jaarlijks worden georganiseerd vormt de collectie vaak het uitgangspunt. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor tentoonstellingen. De authentieke sfeer van het historische interieur is echter bewaard gebleven.

Regelmatig worden collectiestukken in bruikleen afgestaan aan collega-instellingen, of figureren ze in publicaties. En natuurlijk vormt de collectie een onuitputtelijke bron voor onderzoekers, die hun bevindingen verwerken in media-uitingen als boeken en artikelen.

Een publicatie die het Frans Walkate Archief zelf verzorgd is de Kamper Almanak, een cultuurhistorisch jaarboek, dat al vanaf 1928 verschijnt, en dat binnen de IJsseldelta is uitgegroeid tot een toonaangevende uitgave.De bijeengebrachte documentatie kan antwoord geven op zeer uiteenlopende vragen over huisvesting, nijverheid en industrie, vertier en vermaak etc.

Ter ondersteuning van de verzameling is een uitgebreide bibliotheek aanwezig, die voortdurend wordt aangevuld en geactualiseerd en die door het publiek (op verzoek) kan worden geraadpleegd.


Belangrijke bestanddelen zijn:

*Foto's van huizen, straten, personen, scholen en bedrijven van ongeveer 1900 tot heden. (overzicht van de fotoboeken)

*Plattegronden en kaarten van de stad en haar omgeving.

*Archieven van verenigingen, instellingen, bedrijven, personen en families.

*Tekeningen en prenten met historisch- topografische onderwerpen.

*Kunstvoorwerpen van kunstenaars die een band met Kampen hebben. *Publicaties over Kampen en Kampenaren.

*Publicaties van Kamper schrijvers.

*Plaatselijke kranten uit de periode 1836-1968.


Het SNS Historisch Centrum geeft antwoord op vragen als: Wanneer is een bank opgericht en door wie? Hoe kwamen de fusies tot stand? Op welke wijze werden de spaargelden beheerd? Naast deze vraagbaakfunctie vervult deze afdeling een ondersteunende en adviserende functie op het gebied van archivering en promotie. Zij kan lokale banken assisteren bij het inrichten van tentoonstellingen en het schrijven van gedenk- of jubileumboeken. Waar mogelijk verleent het SNS Historisch Centrum medewerking aan onderzoek ten behoeve van publicaties.

Collectie Frans Walkate Archief

Informatiefunctie

Doelstelling van het SNS Historisch Centrum.

Het behoud en de verbreiding van de kennis - in woord en beeld, het bijeenbrengen, beheren en toegankelijk maken van de historische archieven, het bevorderen van onderzoek, onderwijs, publicaties en exposities.

Om haar doel te bereiken houdt het SNS Historisch Centrum zich bezig met het verzamelen en beheren van archieven, het toegankelijk maken van deze archieven en het verzorgen van exposities en het meewerken aan publicaties. Bovendien onderhoud het archief intensief contact met andere bankhistorische instellingen. De Volksbank N.V. heeft de archiefwerkzaamheden ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam en het Frans Walkate Archief. Het SNS Historisch Centrum beheert de collecties. Mede gelet op de doelstelling van het SNS Historisch Centrum en het belang van deze archieven voor historisch onderzoek, is bezichtiging op verzoek mogelijk.