SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De archiefdirecteur houdt zich daarom ook aanbevolen bij mensen die meer weten over de levensloop van Lentink en eventueel werk van hem hebben. „We zouden graag een expositie over hem wil­len houden. Het is een onderbe­lichte schilder."


SCHILDER LENTINK GELIEFD BIJ KAMPENAREN

door Henriet Dijk   Woensdag 3 juni 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

Hij was een goede schilder, maar geen zakenman'. In een notendop is dat de levensloop van schilder Johan Lentink.

De oproep van het Frans Walkate Archief om meer schilderijen van en meer

achtergrond over deze Kampenaar maakt veel los.

Lentink is onder velen geliefd om zijn werk.


KAMPEN- De in 1994 overleden schilder is - onder de liefhebbers -wereldberoemd vanwege zijn por­tretten van sierduiven. Maar hij te­kende en schilderde veel meer. Bij het IJsselmuider echtpaar Peter en Tiny van den Berg hangt niet al­leen een hele serie 'Norwich kroppers' (sierduiven) in alle kleurscha­keringen, maar ook landschappen.

Peter van den Berg laat een recla­meposter van vogelzaadfabriek De Witte Molen zien, met daarop vele diverse (tropische) vogels. „Och, hij kon zo mooi schilderen", ver­zucht hij.

Van den Berg laat foto's zien waar werk van Lentink op de achter­grond hangt. Het zijn (gekopieer­de) schilderijen van bijvoorbeeld drie vrouwen rond een tafel met een hondje op de voorgrond. „Hij heeft ook winterlandschappen ge­maakt of van ruiters. Dan is het net of de paarden zo op je af ko­men lopen."

De IJsselmuidenaar werkt graag mee aan een eventuele tentoonstel­ling, wat het Walkate Archief graag wil. „Hij verdient het", stelt het echtpaar. In en buiten Kam­pen moeten 'ontzettend veel men­sen' schilderijen van hem hebben, is een veelgehoorde reactie. Net als vele anderen hebben ze Lentink, die 84 jaar werd, leren

kennen via de sierduivenvereniging IJsselmuiden en omstreken.' Zijn tekeningen staan in (internationale) naslagwerken over sierduiven.

Wat een 'standaardcommissie' bedacht over hoe een sierduif er uit moest zien, tekende hij. Zo weet! Kampenaar Mient Oegema, die' hem ook van het verenigingsleven kent. „Hij zette voor de fokker de aanwijzingen op papier. Hij tekende wat andere mensen dachten",? zegt Oegema. Niet alleen duiven, al dan niet met een mooie achtergrond, ook onder meer ganzen, patrijzen, honden, paarden en konijnen tekende hij. „Er is ook veel naar Amerika gegaan. Duivenliefhebbers kwamen uit Amerika, omi duiven en om schilderijen van Lentink te halen", weet Oegema.

De sierduivenvereniging IJsselmuiden heeft nog zo'n zestig werken; van hem in bezit. Alleen leden die meerdere keren ereprijzen winnen, krijgen als prijs zo'n schilderij. „Hij was een goede schilder maar geen zakenman. Hij had er tijdens zijn leven meer mee kunnen doen", zegt voorzitter Jo Hen­driks, die benadrukt dat zijn club alle werken van Lentink gekocht heeft. Niet iedereen deed dit. Dat maakte dat de schilder en zijn gezin, en later zijn tweede vrouw, het niet altijd makkelijk hadden.

Twee portretten van Beatrix van Lentinks hand?

Het lijkt er op dat Johan Lentink twee portretten van koningin Beatrix heeft geschilderd. Zo'n portret was voor het Frans Walkate Archief aanlei­ding om een oproep te doen. Volgens oud-burgemeester Henk Kleemans is het portret destijds geschonken aan de gemeente IJsselham, nu onder­deel van gemeente Steenwijkerland. „Ik vond het niet van zodanige kwali­teit om het op te nemen in onze collectie", aldus Kleemans. Het zit nog bij ons in het depot, meldt Steenwijkerland. Waar het tweede portret, in bezit van het archief. precies vandaan komt is nog een raadsel.

Sierduivenschilder portretteert Beatrix

door Henriet Dijk   Vrijdag 29 mei 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - Een vreemde eend, of ei­genlijk duif in de bijt. Zo mag je het bijna levensgrote portretschilderij van koningin Beatrix wel noe­men. De handtekening van wijlen Kampenaar Johan Lentink staat rechts onderin. Vreemd omdat de schilder en tekenaar beroemd is vanwege zijn portretten van sier­duiven.

Het schilderij van Beatrix maakt nu onderdeel uit van de expositie over honderd jaar Kamper Oranje-vereniging (KOV). Het portret is ei­gendom van het Frans Walkate Ar­chief, waar de tentoonstelling wordt gehouden.

Een jaar geleden al kocht Walkate-directeur Herman Harder het schil­derij van een autogaragehouder, die staatsieportretten verzamelt „Deze vond hij te groot Die had hij in de garage hangen", vertelt Harder.

Het is zeker niet toevallig dat Har­der op werk van de Kamper illus­trator Lentink stuit Hij en zijn me­dewerkers struinen regelmatig in­ternet af op zoek naar werk van mensen waar ze graag wat van wil­len hebben. Van Lentink zou het archief graag sierduifschilderijen of-tekeningen willen hebben. „De belangrijkste naslagwerken op ge­bied van sierduiven heeft hij geïllustreerd. Hij heeft zijn hele leven bijna niets anders gedaan dan het tekenen en schilderen van sierduif-rassen", aldus Harder. Dat Lentink dus ook over andere onderwerpen schilderde, verraste hem.

Het portretschilderij van Beatrix door Johan Lentink is een verrassing om­dat hij faam maakte met het tekenen van sierduiven.  

Peter en Tiny van den Berg kwamen regelmatig bij Johan Lentink over de vloer en weten daarom uit eigen ervaring dat hij veel meer schilderde dan sierduiven.    FOTO Sacha Wunderink

Geen Delftsblauw, maar een Lentink

Oud-burgemeesters loven autodidacte schilder.

door Henriet Dijk   Woensdag 3 juni 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN- Geen Delftsblauw bordje voor de buitenlandse gastheren die keurmeester Dick Hamer ont­vangen. Hij schenkt ze een sierduif-schilderij van Johan Lentink. Zo gaat het ook als de Zutphenaar straks twee weken in Zuid-Afrika zit.

Dat is ook de reden dat Hamer een redelijke collectie van de Kampenaar heeft. Hij kocht zijn werk omdat hij weet dat hij de liefheb­bers een plezier kan doen met zo'n geschenk. De sierduivenkenner kwam al sinds de jaren zestig over de vloer bij Lentink. „Hij is to­taal miskend. Een echte kunste­naar zou zeggen 'dit is geen kunst, maar   kitsch'.   Negentig   procent van de mensen vindt het echter mooi", stelt Hamer. Wat hem be­treft hoort de schilder thuis in de rij met Rien Poortvliet en Anton Pieck. „Hij was de meest bescheid­ene van alle drie."

Hamer stelt dat de schilder veelzijdig is geweest, ook koetsen, portretten, paarden en ander kleinvee schilderde hij. De oud-burgemeesters van Kam­pen en IJsselmuiden, Henk Klee-mans en Mark Markusse, zijn beiden bewonderend over het feit dat Lentink zichzelf het schilderen heeft geleerd. „Hij is één van die goede Kampenaren geweest die op de achtergrond is gebleven. Hij was toch onderdeel van de ruggen­graat van Kampen", aldus Kleemans.

Als oud-buurmeisje herinnert Rie Woning zich nog goed dat ze Len­tink aan het werk zag in zijn geïm­proviseerd atelier. „Hij was net zo oud als mijn moeder. Zij vertelde al dat hij zo opviel op school door zijn tekeningen en schilderijen", al­dus Woning.

Met de kinderen uit zijn eerste hu­welijk heeft Lentink moeizaam contact gehad. Dat zijn vader vijf­tien jaar na zijn overlijden alsnog in de belangstelling komt, vindt zoon A. Lentink wel leuk. Aan de andere kant geeft hij aan: „We zit­ten er niet op te wachten".