SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Historische piekenDe gemeente Kampen, het Overijssels Landschap en de Provincie subsidiëren het Kamper Canon project, waardoor ook de bijzondere historie van bijvoorbeeld Grafhorst aan bod komt. Op 5 mei 1849 veranderde een grote brand in een paar uur tijd het leven van de 411 inwoners van Grafhorst. Van de bij benadering 60 huizen waren er 57 in vlammen opgegaan. Het was tot 1848 de kleinste stad van Nederland, direct gevolgd door Wilsum. Door de herziening van de grondwet verloor Grafhorst dat jaar de status van stad en werd het weer een dorp, wat het qua karakter altijd geweest was. Op de site van de Kamper Canon staan nog veel meer historische pieken.

“Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om ook een venster te maken over de hoofdagent Pieter Kapinga (1898-1982) die in de Tweede Wereldoorlog weigerde mee te werken aan de wegvoering van de Kamper Joden”, meldt Visser. Als gevolg van deze principiële houding belandde hij in de concentratiekampen Vught en Dachau. “We hebben er juist voor gekozen om een ‘gewone man’ op de site te zetten.”Ook de positie van havezate Bukhorst noemt Visser verrassend. “Er zijn vreemd genoeg geen stadsrechten te vinden in het archief terwijl deze stad wel muren had en er werd tol geheven. Het is speculatie, maar het zou goed kunnen dat de heren Bukhorst hieraan mee hebben geholpen.”Op dit moment is de commissie druk met het afronden van het Kamper Canon katern in de Kamper almanak en hopen ze dat kunstenaars reageren op de oproep voor het kunstwerk bij de waterkering op het Van Heutszplein, waarin de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta tot uitdrukking komt. “Drie kunstenaars mogen iets uitwerken en daarvan wordt er een uitgekozen die er zo spoedig mogelijk mee aan de gang mag gaan.”

In Nederland komen er langzamerhand steeds meer canons bij. En Visser hoopt dat iedereen de Kamper canon leuk zal vinden en dat geschiedenis gezien wordt als iets interessants waar je meer van wilt weten. “Ik heb liever niet dat ze alles maar voor zoete koek slikken. Het is leuker als er reacties komen en ze bijvoorbeeld vragen waarom speciale informatie er niet inzit. Zo gaat het meer leven. “

Canon in Almanak

KAMPEN – Dat velen Kampen associëren met een ‘gereformeerd bolwerk’ gold zeker niet in de zeventiende eeuw toen de stad erg vrijzinnig was. Op www.regiocanons.nl/overijssel/salland/kampen is in het venster over ‘de Kamper tuchtzaak’ te lezen over de vier remonstrantsgezinde predikanten. De site van de Stichting Kamper Canon, die sinds twee weken in de lucht is, biedt nog veel meer interessante informatie in de vorm van wel 50 hoogtepunten uit de Kamper historie.Volgende stap in dit project is het afronden van een Camper Canon katern van ruim 200 bladzijden in de Kamper Almanak, die eind juni klaar is. Ook is onlangs een oproep gedaan aan kunstenaars om in het kader hiervan een historisch kunstwerk te maken bij de waterkering op het Van Heutszplein. “De site is geënt op de landelijk canon”, vertelt voorzitter van de Stichting Kamper Canon Jan Visser. “Deze is ontstaan omdat er klachten waren over hoe weinig men nog weet van de eigen geschiedenis. Met de IJsselacademie als coördinator werd er een site gemaakt die je ook kunt vergelijken met overige canons in het land. Lastig was wel de keuze voor de vijftig vensters op de site, die een breed zicht bieden op de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta. De commissie van de Kamper Canon had hierin het laatste woord”, legt Visser uit. De 24 auteurs zijn voornamelijk historici, en er is ook gebruik gemaakt van het Gemeente- en het Frans Walkate archief. “De bedoeling is dat we rond de Kamper Canon ook nog een speciale versie voor het basis- en voortgezet onderwijs gaan maken, maar we weten nog niet in welke vorm.”

Venster op rijke historie

Weekblad dé KRANT, jaargang 12, nummer 10, woensdag 10 maart 2010


KAMPEN - Met vijftig vensters geeft de Kamper Canon een brede blik op de rijke geschiedenis van de Hanzestad en haar kernen. “De canon is geen uitstalkast of praalgraf, maar een vertrekpunt welke houvast biedt aan wie zich in de Kamper geschiedenis wil verdiepen”, aldus historicus Carel de Goeij bij de presentatie van de Canon in het Frans Walkate Archief.

“De canon brengt het verleden tot leven aan de hand van mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta.”

Kampen is de tweede gemeente in Overijssel met een eigen canon die te raadplegen is op www.canonvanoverijssel.nl. Op een slingerende tijdsbalk staan de vensters in chronologische volgorde aangegeven met veelal voor Kampenaren bekende pictogrammen.

Zo verwijst de Kamper Kogge naar de Ommelandvaart (1251) en de zeevarende mogendheid van die periode en het Linnenweversgildepoortje (1665) verhaalt over de vroegere nijverheid.

Het selecteren van de vijftig vensters was een spannend proces, zo laat het bestuur van Stichting Kamper Canon weten.

De diversiteit aan onderwerpen die een goed beeld geven van de geschiedenis vanaf de achtste eeuw tot anno nu en de geografische spreiding, zijn daarbij selectiecriteria geweest. “Het was een kwestie van kiezen of verliezen”, aldus De Goeij. De stichting benadrukt dan ook dat de canon géén top-50 is. “We spreken liever over vensters die uitzicht bieden op een heel breed landschap. Het is de plek die je inneemt, die bepaalt wat je ziet.”

Het is de bedoeling dat de Canon van Kampen als bron van lokale geschiedenis ook in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kan worden gebruikt. “De canon maakt de Kamper geschiedenis levend.

Voor scholieren is geschiedenis dan niet meer iets van veraf en koud, maar wat je in je eigen omgeving kunt zien”, licht De Goeij toe. “Via de Canon vinden ze informatie en verhalen die achter bijvoorbeeld gebouwen in de stad schuil gaan.”

De Kamper Canon begint in het jaar 797 met de IJssel als levensader en gaat via het Raadhuis en Bovenkerk naar Koornmarktspoort, om  in de Zuiderzeehaven te eindigen.              FOTO: MARISKA OEGEMA

Kunstwerk Geschiedenis verbeelden

De Kamper Canon vormt ook het uitgangspunt voor het vervaardigen van een kunstwerk op het Van Heutszplein bij de waterkering.

Het is de bedoeling dat het kunstwerk de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta verbeeldt en zo haar rijke historie

aan een breed publiek zichtbaar maakt. Nu de canon klaar is, richt Stichting Kamper Canon haar aandacht op het verwezenlijken van dit kunstwerk. Deze maand nog worden advertenties geplaatst om voor dit project kunstenaars te werven. De kunstenaars krijgen tot na de zomer de tijd hun ideeën uit te werken, zodat de stichting aan de hand van schetsen dit najaar tot een goede keuze kan komen.

Aan de totstandkoming van de Kamper Canon en het kunstwerk hebben gemeente Kampen, provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland elk 50.000 euro bijgedragen.

IMMENSE KLUS 'Het is geen top vijftig; mensen krijgen een beeld van de lokale geschiedenis'


KAMPEN HEEFT ZIJN EIGEN CANON

Vrijdag 5 maart 2010     de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia


• Kampen heeft zijn eigen histo­rische canon.

• Selectie was voor bestuur van Stichting Kamper Canon een immense klus.

• Op waterkering Van Heutsz-plein wordt nog een kunst­werk geplaatst.

door Jan Hengeveld


KAMPEN - Kampen heeft zijn eigen historische canon. Die werd gister­ochtend gepresenteerd in het Frans Walkate Archief Het idee is afkomstig van toenmalig CDA-raadslid - en huidig wethouder  Cor Adema.

Voor het bestuur van de Stich­ting Kamper Canon, Jan Visser, Carel de Goeij en Ewout van der Horst, was het een immense klus om vijftig geschikte onderwerpen en gebeurtenissen uit de Kamper geschiedenis te selecteren. „Ik heb nooit beseft hoeveel werk ik op an­dermans schouders heb gelegd", zei Adema in zijn dankwoord.

Historicus De Goeij sprak van een 'spannend proces' en benadrukte dat er geen sprake is van een top vijftig. „De bedoeling is dat mensen via de canon een goed beeld krijgen hoe Kampen vroeger was en hoe de stad is geworden, zoals hij nu is", lichtte De Goeij toe. De 24 auteurs werden eveneens ge­confronteerd met een moeilijke op­dracht. Zij moesten zich conforme­ren aan het idee van de canon en kregen ongeveer zevenhonderd woorden om een bepaald aspect uit de lokale historie te belichten. Drs. Geraart Westering nam met zeven hoofdstukken het leeuwen­deel van de productie voor zijn re­kening.

De canon dient verder als voor­werk  voor  een  kunstwerk,  dat wordt geplaatst op de waterkering op het Van Heutszplein. Daarvoor ontving de stichting een subsidie van 150.000 euro van de gemeen­te, provincie en waterschap Groot-Salland. Binnenkort wor­den belangstellende kunstenaars via een advertentie uitgenodigd om zich in te schrijven. Komend najaar wordt er een kunstenaar ge­selecteerd.

De canon verschijnt dit voorjaar in de nieuwe uitgave van de Kam­per Almanak.

De gehele canon staat op www.canonvanoverijssel.nl


KAMPER CANON WEBSITE ONLINE


KAMPEN - De cultuurhistorische canon van Kampen is online en gepresenteerd in het Frans Walkate Archief

Presentatie Kamper canon 4 maart 2010   foto: Remy Steller.

Carel de Goeij geeft uitleg over de veelzijdigheid van de vandaag gepresenteerde website                      


PRESENTATIE KAMPER CANON

Dinsdag  2 maart  2010     © brugmedia.nl


KAMPEN - De cultuurhistorische canon van Kampen is klaar. Op donderdag 4 maart worden de vijftig 'vensters', die een breed zicht bieden op de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta, om 10.00 uur gepresenteerd in het Frans Walkate Archief aan de Burgwal 43. Vanaf die dag is de Kamper Canon te lezen en te bekijken op inter­net. In de loop van komend voorjaar verschijnt er van de Kamper Canon ook een publicatie in druk als onderdeel van de Kamper Almanak 2010 van het Frans Walkate Archief.

Op deze bijeenkomst geven het bestuur van de stichting Kamper Canon en diverse auteurs een toelichting. Ook de initiatiefnemer van het project, Cor Adema, zal aanwezig zijn.

De Kamper Canon is een productie van de stichting Kamper Canon en een groot aantal deskundige au­teurs die één of meerdere'vensters' van de canon voor hun rekening hebben genomen. De Kamper Canon is onder meer een belangrijk hulpmiddel voor het onderwijs: ze brengt het verleden tot leven aan de hand van mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta.

De Kamper Canon vormt ook het uitgangspunt voor de vervaardiging van een kunstwerk op de waterke­ring op het Van Heutszplein, waarin de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta tot uitdrukking komt. Voor de totstandkoming hiervan hebben gemeente Kampen, pro­vincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland elk een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Nu de canon gereed is, richt de stich­ting zijn aandacht op de verwezen­lijking van dit kunstwerk.

Vanaf 4 maart staat de Kamper Canon op de internetsite www.canonvanoverijssel.nl. Dit is een startpagina voor alle cultuurhistorische canons die in de provincie Overijssel gemaakt zijn. De canon van Nieuw Leusen staat er al op. Binnenkort wordt ook de cul­tuurhistorische canon van Deventer op deze site gepubliceerd. Belangstellenden kunnen op de site reageren op de canon. De publicatie op internet maakt het ook mogelijk de Kamper 'vensters' te verbinden met andere cultuurhistorische canons.

De Kamper Canon sluit qua concept en vormgeving nauw aan bij de cultuurhistorische canon van Neder­land, die drie jaar geleden is gepre­senteerd (zie www.entoen.nu).


OVERIJSSELSCHE CANONCOURANT


Overijssel heeft een primeur met de eerste canoncourant van Nederland. De Overijsselsche Canoncourant verschijnt in het kader van het project canonvanoverijssel.nl en zal drie keer per jaar aan betrokkenen verzonden worden. De courant verstrekt

nieuwtjes en wetenswaardigheden over het canonproject in Overijssel. Het e-magazine wil de geneugten van de moderne digitale mogelijkheden combineren met gedegen berichtgeving voor de Overijsselse geschiedbeoefenaars.